Slide item 1
Chuyên nghiệp
Slide item 2
An toàn
Slide item 3
Bảo mật

Thông báo về việc nghĩ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

 

Số:    22 /TB2018

        

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                             ----o0o----

                                                                                                      TPHCM  ngày 20 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nghĩ lễ Quốc Khánh 02/09/2018

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TM XNK TÔ CHÂU

THÔNG BÁO

 

I. NỘI DUNG THÔNG BÁO:

         Kỷ niệm Lễ Quốc Khánh Anh chị em Lãnh đạo, Nhân viên đang làm việc tại các Đơn vị trực thuộc, Đơn vị liên kết Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tô Châu được nghĩ 01 ngày 02/09/2018.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

       - Các đơn vị nhận và phát hàng hóa hết Thứ bảy 01/09/2018 thì nghĩ lễ đến sáng Thứ ba 03/09/2018 hoạt động trở lại.

       - Các Lãnh đạo các đơn vị hướng dẫn nhân viên tiếp nhận hàng hóa Thông báo khách qua lễ mới phát hàng.

HẠN CHẾ BIA RƯỢU, NGHĨ NGƠI THƯ GIẢN THẬT NHIỀU

KÍNH CHÚC ANH CHỊ EM NGHĨ LỄ VUI VẺ DỒI DÀO SỨC KHỎE

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

LÊ MINH HƯNG

Chat với Tô Châu group